Nepali Movie – Karma Ko Phal

Nepali Movie – Karma Ko Phal
Starring – Sushil Chhetri, Nandita KC, Puja Pradhan, Bhakta Pradhan, Tilak Thapa, Sharmila Shrestha, Lakpa Sherpa, Harish Lama, Jayananda Lama etc.
Direction – Jayananda Lama

No comments:

| Distributed By JOJO Themes