Nepali Movie – Darling

Nepali Movie – Darling
Starring – Sumina Ghimire, Prabhakar Shrestha, Ritesh Shrestha, Samjhana Subedi etc.
Director – Bhim Lama

No comments:

| Distributed By JOJO Themes