Nepali Moive – Lal Salam

Nepali film – Lal Salam
Starring – Bijaya KC, Pramila Adhikari, Indra B. Thing, Dipa Sapkota etc.
Story/Direction – Prabhakar
Director – Shivaji Lamichane
Advisors – Mohan Baidya (Kiran) and Ram B. Thapa (Badal)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8 Part 9

No comments:

| Distributed By JOJO Themes